مفهوم CT

در اوایل دهه ی 1900، هاریت چیک مشاهده کرد که غیرفعال سازی میکروبی برای یک غلظت مشخصی از گندزدا متناسب با زمان تماس است و هربرت واتسون ارتباط بین ثابت میزان غیرفعال سازی و غلظت گندزدا را تعیین کرد. از ادغام نتایج این محققین، قانون چیک-واتسون حاصل شد که با استفاده از آن میزان تغییرات غلظت های میکروارگانیسمی در طی گندزدایی مشخص می شود.

مفهوم CT - CT value, ازن, ازن ژنراتور, دستگاه کلرزن, فروش کلرزن, کلرزن, کلرزن مایع, کلرزنی, کلریناتور, کلریناتور مایع, گندزدا, گندزداها, گندزدایی,

شکل انتگرالی این معادله در رابطه ی زیر ارائه شده است.

dN/dt = -KCnt

Ln Nt/N0 = -KCnt

برای معادلات فوق:

C: غلظت گندزدا( یاباقی مانده)

K: ثابت میزان غیر فعال سازی

n: ثابت تجربی تعیین شده

N0: تعداد اولیه ی میکروارگانیسم ها

Nt: تعداد میکروارگانیسم ها در زمان t

t: زمان تماس

معمولا انحراف قانون چیک-واتسون نیز وجود دارد زیرا میزان غیرفعال سازی به خصوصیات فاضلاب از جمله اندازه و غلظت ذرات موجود در آن، دما و PH نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، در مدل سلک- کولینز از رابطه ی زیر برای گندزدایی فاضلاب با کلرآمین ها استفاده می شود.

y/y0=[Ct/b]-n

در رابطه ی فوق:

C:  غلظت گندزدا(باقی مانده)

b: ثابت (منهای شیب لگاریتم (y/y0) در برابر لگاریتم (Ct/b) وقتی که y/y0>b)

t: زمان تماس

y0: غلظت اولیه ی کلیفرم

y: غلظت نهایی کلیفرم

این مدل عنوان می دارد که یک فاز تاخیری وجود دارد که در آن هیچ کاهشی اتفاق نیفتاده یا کاهش کمی در سطوح میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد تا این که حداقل Ct معادل b حاصل شود. به دنبال آن مرحله ی دوم آغاز می شود که در آن نرخ کاهش میکروارگانیسمی به عنوان تابعی از (log(Ct/b  ثابت است. چوبانگولوس و همکاران (2003) پیشنهاد کرده اند که یک مرحله ی سومی هم وجود دارد که در آن نرخ غیرفعال سازی میکروارگانیسمی با افزایش مقدار CT، کاهش می یابد(که تاثیر به ذرات موجود در فاضلاب نسبت داده می شود).

در معادلات بالا فرض شده است که غلظت کلر در طول زمان ثابت است که به طور کلی این فرض، واقعی نیست. با وجود این، بیشتر آژانس های قانون گذار فرآیند گندزدایی فاضلاب را با استفاده از قانون چیک-واتسون با یک مقدار n برابر 1 و مقدار C که متناسب با غلظت باقیمانده ی کلر است، کنترل می کنند. این تناقض در قانون چیک-واتسون منجر به بیان مفهوم  CT شد که در آن مقدار CT  داده شده(حاصل ضرب باقیمانده ی گندزدا در زمان تماس) باعث ایجاد یک نرخ غیرفعال سازی ثابتی می شود.

به عبارت دیگر، هر گونه ترکیب باقی مانده ی کلر و زمان تماس که مقدار مشابه CT را ایجاد کند باعث ایجاد سطح یکسانی از غیرفعال سازی در حدود مشخص خواهد شد.

در برخی از ایالات ها، مقدار CT و زمان تماس کلر در ملزومات قانون گذاری قید شده اند. به عنوان مثال در ایالت فلوریدا مقدار CT برای غلظت کلیفرم مدفوعی ورودی 1000> در  100mL برابر حداقل 40mg-min/L و برای غلظت کلیفرم مدفوعی بین 1000 تا 10000 در 100mL برابر حداقل 40mg-min/L و برای غلظت کلیفرم مدفوعی ورودی 10000< در 100mL برابر حداقل 120mg-min/L برای حداکثر جریان ساعتی تعیین شده است.

برای ایالت کالیفرنیا مقدار CT برابر 450mg-min/L و زمان تماس 90 دقیقه برای جریان حداکثر جهت کاربری های خاص استفاده ی مجدد تعیین شده است. این مقدار CT بر اساس مطالعات در مقیاس پایلوت بر روی ویروس پومانا تعیین شده است و همچنین نشان می دهد که برای پساب های حاصل از تصفیه ی ثالثیه ی فاضلاب، غلظت باقی مانده ی کلرآمین بین 5 تا 10 mg/L به مدت 2 ساعت تاخیری مشابه با غلظت باقی مانده ی کلر آزاد 4mg/L با زمان تماس یکسان جهت غیرفعال سازی ویروس ها دارد. به هر حال، با توجه به نوسانات فاضلاب و نوع میکروارگانیسم های بومی، آزمایش های مختص مکانی جهت تعیین دوزاژ کلر و زمان های تماس مقتضی جهت دستیابی به سطوح گندزدایی مورد نظر پیشنهاد می شود که می بایستی حداقل به اندازه ی حدود مقررات یا سطح معادلی از حفاظت بهداشتی عمومی، سختگیرانه باشد.

مفهوم CT

  و مفهوم CT – مفهوم CT

CT value, ازن, ازن ژنراتور, دستگاه کلرزن, فروش کلرزن, کلرزن, کلرزن مایع, کلرزنی, کلریناتور, کلریناتور مایع, گندزدا, گندزداها, گندزدایی, مفهوم CT
نوشتهٔ پیشین
کلرزن بیمارستان
نوشتهٔ بعدی
کلرزن آب شیرین کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up