ازن ژنراتور 5 گرم در ساعت

بسیاری از اجزای فاضلاب با ازن واکنش می دهند. بنابراین ازن به کار رفته بایستی به گونه ای تنظیم شود که باقی مانده ی ازن در دسترس برای گندزدایی کافی باشد. ترکیبات آلی و غیر آلی می توانند مقدار ازن مورد نیاز را افزایش دهند. درجه ی مداخله ی مواد هیومیک و چربی ها به گروه های عامل و ساختار شیمیایی مورد نیاز آن ها بستگی دارد. ترکیبات احیا شده ی غیرآلی مانند نیتریت، سولفید، آهن و منگنز توسط ازن اکسید می شوند.

مطالعات انجام شده بر روی اثرات رنگ و مواد آلی (که معمولا به صورت COD، BOD یا TOC اندازه گیری می شوند)، بر گندزدایی ازن متفاوت است. برخی مطالعات نشان داد که اثر این مواد بر روی کارایی ازن زنی خیلی موثر نیست در عین حال، وایت (1999) برای تخمین غلظت کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی در پساب ثانویه ی صاف نشده که شاخص عملکرد کیفیت آب و پارامترهای ازن زنی به حساب می آیند.

دوزاژ ازن مصرفی معمولا در محدوده ی 2 و 15 میلی گرم در لیتر بوده و زمان تماس آن نیز بین 1 تا 30 دقیقه است. اسپور باکتری ها در مقابل گندزدایی ازن مقاومت بیشتری دارند اما غلظت کمی از ازن می تواند تمامی اشکال میکروارگانیسم ها را غیرفعال کند.

معمولا ویروس ها نسبت به باکتری ها مقاومت بیشتری در مقابل گندزدایی ازن دارند. اما ازن با دوزاژ 5 میلی گرم در لیتر و زمان تماس 5 دقیقه برای کاهش 5 لگاریتمی ویروس خیلی مقاوم باکریوفاژ MS2 کفایت می کند. البته بایستی اشاره کرد که در داده های این مطالعه، بین دوز ازن به کار رفته (ازن مورد نیاز + ازن باقی مانده ) و دوز ازن منتقل شده(TOD) که جزء موثر ازن در گندزدایی به شمار می رود، تمایزی قائل نشده است.

برای طراحی فرآیند گندزدایی ازن، بایستی توان تجهیزات سیس تم ازن را به گونه ای انتخاب نمود که ضمن رعایت جنبه های اقتصادی، اهداف گندزدایی در طی شرایط قابل پیش بینی راهبردی برآورده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: Alert: Content is protected !!