تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته

یکی از فراوان ترین نوترینت های کربوهیدراته طبیعی، متشکل از واحدهای متصل گلوکز، که به صورت انبوه در دانه ها، میوه ها، غده ها، ریشه ها و مغز ساقه گیاهان یافت می شود و کاربردهای فراوانی در صنعت داروسازی، صنایع غذایی و تغذیه، صنعت نساجی و غیره دارد. فاضلاب های به وجود آمده در طول فرآیند تولید، بسته به مواد خام مصرفی بعنوان منبع نشاسته، در کیفیت و حجم متغیر هستند. بعلت COD بالا تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته یکی از ضروریات این صنعت است.

تولید پودر نشاسته نیازمند 30 تا 50 مترمکعب آب به ازای هر تن می باشد در حالیکه تولید خلال و برگه های سیب زمینی یک فرآیند خشک است.

تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته

تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته معمولا به وسیله روش های بیولوژیکی انجام می شود، که در آن یک مرحله تصفیه بی هوازی شامل لاگون سازی بی هوازی، به همراه برکه های اختیاری و برکه های تثبیت هوازی، پسابی با کیفیت قابل قبول تولید می کنند.

تصفیه بی هوازی با استفاده از صافی های با جریان رو به بالا و رو به پایین، UASB، راکتورهای با بستر سیال و غشا ثابت نیز انجام شده است. ظرفیت واحدهای UASB از 5 تا 15 کیلوگرم COD در مترمکعب، در دمای 30-35 درجه سانتی گراد، متغیر است. این فاضلاب ها دچار کمبود نیتروژن و فسفر هستند. بنابراین تکمیل نوترینت ها ضروری است.نشاسته یک ماده نسبتا نامحلول بوده که می تواند با نصب زلال سازهای اولیه از فاضلاب بازیابی شود.

تصفیه فاضلاب نشاسته به منظور کنترل آلودگی، تولید بیوگاز و استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری و کاربرد لجن به عنوان احیاکننده خاک قابل کاربرد است.

keyboard_arrow_up