تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

کشتارگاه محلی برای کشتار حیوانات و پرداخت گوشت می باشد. محصولات پایانی شامل لاشه تازه و بخش های متفاوتی از گوشت مانند قلب، جگر، کلیه ها و زبان می باشد. یک کارخانه که گوشت تازه را فرآوری می کند کارخانه بسته بندی نامیده می شود. در پردازش گوشت، گوشت تازه دریافت شده از کشتارگاه سرد شده، پاک می شود و برای تولید انواع گوشت تازه و قسمت های مختلف فرعی مانند چربی خوک، پیه خوراکی، موادی برای تغذیه حیوانات، محصولات صابون سازی و چسب سازی را تولید می کند. کارخانه های پرداخت ضایعات غیرقابل خوردن مانند استخوان ها و زائده ها را پردازش می کنند.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه- تصفیه خانه کشتارگاه- پالود صنعت- مهندسین پالود صنعت
تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تقریبا تمامی کشتارگاه ها محلی برای نگهداری حیوانات قبل از ذبحشان دارند. انواع زائداتی که بوسیله عملیات های جداگانه تولید می شوند در زیر جدول بندی شده است.

زائداتمنبع
کودمحل نگهداری چارپابان
خونبخش کشتار
مو و چرکموزدایی
زائدات شکمبه و مایعاتحذف محتویات شکم
مایعات پرفشارپرداخت
کود، خون، گوشت، چربیلاشه
گریس، فضولاتمحصولات جانبی

عملیات انجام شده در کشتارگاه و کارخانه پردازش گوشت

  1. محل نگهداری چارپایان: حیوانات قبل از نیمه شب برای ذبح روز آینده آورده می شوند. به منظور کاهش محتوای شکمشان چیزی برای خوردن آن ها داده نمی شود. فاضلاب تولیدی در این جا شامل اوره، کود، کاه و فاضلاب ناشی از شستن وسایل نقلیه حیوانات به محل نگهداری چارپایان می باشد.
  2. محل کشتار: پس از ذبح حیوانات ، لاشه آن ها سرد و خون جمع آوری می شود. پیوست ها از بدن حیوانات  کنده شده، مواد داخل شکمی خارج و لاشه به قطعات کوچکتری تقسیم می شود. فرآیند برش سبب تولید خون، پودر استخوان و چربی می شود.
  3. بخش بسته یندی: خون جمع آوری شده به وسیله حرارت منعقد و سپس فیلتر می شود. محصولات مختلفی مانند سوسیس که حاوی افرودنی هایی مانند شیرینی، سویا، ادویه و مواد نگهدارنده می باشند تولید می شود.
  4. کارخانه پرداخت: تمام تولیدات غیر قابل خوردن خارج شده از فرآیندهای کشتار و بسته بندی  مانند استخوان، مو، شاخ، رائده های پوستی، روغن، چربی، پوست و …. را شامل می شود. این مواد، پردازش شده و به کارخانه های دیگری نظیر دباغی ها، سازنده های چسب و ژلاتین فرستاده می شوند.

خصوصیات فاضلاب کشتارگاه

این فاضلاب ها دارای جریان متناوب، حاوی BOD و جامدات معلق بالا بوده، بوزا هستند و تولید لجن سنگینی می کنند که در هنگام تخلیه به آب ته نشین می شوند. خصوصیات کیفی و کمی فاضلاب از یک کارخانه به کارخانه دیگر و از فصلی به قصل دیگر متفاوت است و به تعداد و نوع حیوانات ذبح شده و روش های مدیریتی بستگی دارد. جدول زیر خصوصیات فاضلاب خام بدست آمده از چهار کارخانه گوشت را نشان می دهد.

جریان(متر مکعب در روز)جامدات معلقPHBODگریسBOD ته نشین شده
900700-10007-82000_1200
720900-20007.5-101900_1400
9501000-31007-9.51900_1400
_1500-20006.7-7.4160012001000

در کشتارگاه های بزرگ، خون جمع آوری و برای تغذیه و کود پردازش می شود. BOD خون در حدود 165000 میلی گرم در لیتر است و به آسانی منعقد و تجزیه می شود. محتویات شکم، جدا شده و جداگانه دفع می شود. مقدار محتویات شکم از 4.5 کیلوگرم تا 18 کیلوگرم برای هر حیوان متفاوت است. جداسازی آب خنک کننده از سایر بخش های کشتارگاه و کارخانه بسته بندی گوشت روشی معمول برای مدیریت فاضلاب می باشد. این روش، بازیافت محصولات جانبی قابل فروش را آسان می کند. حذف چربی از جریان های فاضلاب کمک زیادی در کاهش بار آلودگی وارده به واحدهای تصفیه پایین دست جریان می کند. محتویات شکم، رائدات سطح محل برش و قطع زائده ها، مو و لجن به وسیله آشغال گیر ها حذف می شوند.

کشتارگاه ها مقادیر قابل توجهی مواد زائد جامد تولید می کنند که اگر به درستی کنترل نشوند می توانند سبب مشکلات آلودگی بسیار شوند. متوسط زائدات جامد تولیدی در جدول زیر آورده شده است.

حیوانکیلوگرم به ازای سرکمیت جامدات زائد(کیلوگرم بر TLWK)کمیت جامدات زائد (درصد وزن حیوانات)
گاو8327527.5
بز/ گوسفند2.517017
خوک2.3404
error: Alert: Content is protected !!