تاثیرات متقابل میکروارگانیزم ها و دیگر جانداران

غالب میکروارگانیزم ها دارای حیات مستقل هستند یعنی برای ادامه حیات الزاما نیازی به حضور در اجتماع ارگانیزم ها ندارند. ولی با وجود این معمولا در محیط های طبیعی بعنوان بخشی از یک شبکه پیچیده متاثر از مواد غیرزنده موجود در طبیعت می باشند و همواره در ارتباط و تاثیرگذاری متقابل متنوع با دیگر ماکروارگانیزم ها و میکروارگانیزم ها قرار دارند.

برخلاف سلول های گیاهی و جانوری که در وهله اول از طریق بافت ها و ارگان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تاثیرگذاری متقابل میکروارگانیزم ها در وهله اول مربوط به محیط زیست خارجی است.

برخی از میکروارگانیزم ها نیز قادرند موادی مانند آنتی بیوتیک ترشح کنند که باعث جلوگیری از رشد و تکثیر رقیبان آنها شده یا دارای تاثیر سمی بر آنها می باشد.

باکتری گرم منفی خاک Agrobacterium tumefaciens دارای عملکرد انگلی بسیار تکامل یافته ای است. این باکتری از طریق جراحات موجود به داخل بافت های گیاهی نفوذ می کند و در فضای بین سلول ها رشد و تکثیر می یابد و DNA اکستراکروموزومی خود را به روی سلول های میزبان گیاهی منتقل می نماید.

بخشی از این DNA وارد ژنوم سلول های گیاهی شده و باعث رشد غیرعادی سلولی در ارگانیزم میزبان و بیوسنتز Opinen می گردد. Openen فرآمده های آمینواسید آرژینین هستند که در موارد خاصی تنها توسط باکتری بعنوان منبع کربن و انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.

میکروارگانیزم هایی که در وهله اول از مواد آلی غیرزنده تغذیه می کنند را ساپروفیت می نامند.

تاثیرگذاری متقابل میکروارگانیزم ها و دیگر جانداران در جدول زیر توضیح داده شده است:

نوعمشخصاتمثال
هم ستیزیتاثیرات متقابل که باعث ایجاد شرایط منفی برای یک طرف می گردد.
رقابتجانداران یک اجتماع یا اجتماعات متفاوت در رقابت با یکدیگر قرار دارند ( برای موادغذایی و پارامترهای محیطی )رقابت در بخش ریشه گیاهان بین باکتری ها و قارچ های فیتوپاتوژن برای کسب آهن ( ماده مغذی محدودکننده رشد و تکثیر)
بازدارندگیجلوگیری از رشد و تکثیر نوعی از طریق محصولات سوخت و ساز سلولی نوع دیگرجلوگیری از رشد و تکثیر باکتری ها از طریق تولید آنتی بیوتیک توسط استریتومیست ها یا فیتوآلکسین ها
عملکرد انگلییک نوع انگل دریا روی یک جاندار میزبان زندگی می کند و مواد غذایی مورد نیاز خود را از آن می گیردرشد و تکثیر Bdellovibrio در سلول های باکتری های دیگر، انگل ژنتیکی Agrobacterium tumefaciens سلول های گیاهی
شکارچی گریاین جانوران از انواعی که برای آنها بهنوان شکار محسوب می شوند، تغذیه می کنند.تغذیه پروتوزوئرها از باکتری
هم سفرگییک نوع از محصولات سوخت و ساز سلولی نوع دیگر استفاده می کند(بدون تاثیرگذاری مستقیم متقابل )رشد و تکثیر ترجیحی باکتری های خاک در بخش ریشه گیاهان (تاثیر ریزوسفر)
همیاری زیستیتاثیر متقابل همکارانه بین انواع مختلف، بهره مندی همه انواع از آن
هم کرداریهمزیستی جهت تاثیرگذاری و توان زیستی برای توانمندی هریک از انواع ( کمی و کیفی )انتقال ( تبادل ) هیدروژن بین باکتری های استات ساز و متان ساز در فرآیند بی هوازی تجزیه نهایی ترکیبات آلی کربنی
همزیستیهمزیستی مستمر انواع مختلف ارگانیزم هاتجزیه مواد گیاهی توسط باکتری ها، تثبیت N2، Ecto، Endomycorrhiza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

error: Alert: Content is protected !!