راهبری و نگهداری کلرزن

راهبری و نگهداری کلرزن

کلر در حضور رطوبت به شدت واکنش دهنده و بسیار خورنده است. گاز کلر محرک دستگاه تنفسی بوده و به عنوان گاز سمی طبقه بندی شده است. اثرات مواجهه با گاز کلر شامل خفگی، سرفه، آبریزش چشم، تحریک ملایم پوستی و تحریک ریه ها می شود. این اثرات وقتی ظاهر می شوند که غلظت کلر به 5-10ppm برسد. غلظت کلری که باعث ایجاد خطرات فوری برای زندگی و سلامتی می شود 10ppm تعیین شده است.

هیپوکلریت سدیم یک محرک دستگاه تنفسی بوده و باعث تخریب بافت های زنده می شود. باید از فراهم شدن شرایطی که ممکن است باعث ایجاد خطرات شدید می شوند مثل گرمای زیادی یا اختلاط با مواد ناسازگار جلوگیری شود. همچنین محلول های هیپوکلریت باعث رهاسازی یک جریان گاز می شوند که دارای بوی کلر به راحتی قابل تشخیص شده و به عنوان مونوکسید کلر معرفی شده است.

در حضور رطوبت، بخارات حاصله از کلر باعث خوردگی فلزاتی مثل آهن و مس می شوند. بنابراین نگهداری و ذخیره سازی محلول های هیپوکلریت سدیم به ملاحظات طراحی خاصی نیاز دارند زیرا باعث ایجاد خوردگی می شوند.

جهت فراهم نمودن اقدامات ایمنی مناسب، استفاده از عینک ایمنی، دستکش و دیگر تجهیزات محافظتی توصیه می شود. استفاده از تجهیزات ایمنی فردی به همراه روش های کنترل مهندسی، روش های راهبری استاندار و تجهیزات تغذیه با شرایط نگهداری مناسب، باعث فراهم شدن ایمنی کار با کلرزن می شود.

عوامل کلرزدا مثل دی اکسید گوگرد نیز یک گاز خورنده و محرک محسوب می شود. همچنین در هنگام استفاده از بی سولفیت سدیم نیز باید احتیاط شود زیرا بر اثر مواجهه با اسیدها یا حرارت می تواند تجزیه شده و باعث تشکیل دی اکسید گوگرد خورنده شود.

گازهای کلر و دی اکسید کلر را به عنوان گازهای کلر و دی اکسید کلر را به عنوان گازهای سمی طبقه بندی کرده و بر جلوگیری از رهاسازی های اتفاقی آنها در حین تولید، حمل و نقل، ذخیره سازی و نگهداری تاکید کرد. استفاده از هیپوکلریت سدیم و عوامل مایع کلرزدا باعث کاهش خطرات حمل و نقل و مواجهه هم برای محیط پیرامون و هم بهره برداران تصفیه خانه ها می شود. با این حال، راهبران تصفیه خانه ها باید آموزش های کافی در ارتباط با روش های تولید، دریافت و بارگیری، کنترل نشت های ناگهانی به محیط و دیگر مهارت های مورد نیاز را دریافت نمایند.

ملزومات ذخیره سازی، فهرست کردن موجودی و قطعات یدکی

مقدار ذخیره سازی در محل باید با توجه به قابلیت اعتماد روش تامین انتخاب شود. برای تصفیه خانه هایی که در نزدیکی منبع تامین اصلی ترکیبات شیمیایی قرار دارند، ذخیره سازی برای مدت 7 روز نیز کفایت می کند. برای مناطقی که ممکن است باعث به تاخیر افتادن تامین مواد مورد نیاز شود، مقادیر ذخیره سازی بیشتری باید مورد ملاحظه قرار گیرد. برای هیپوکلریت سدیم باید از ذخیره سازی خیلی زیاد خودداری شود زیرا محلول های خیلی قوی پایدار نیستند.

کلرزن - قطعات کلرزن - فروش کلرزن - کلریناتور - پالود صنعت - پالود صنعت نیکانکلرزن - قطعات کلرزن - فروش کلرزن - کلریناتور - پالود صنعت - پالود صنعت نیکان

error: Alert: Content is protected !!