مقایسه کلرزنی و ازن ژنراتور

مقایسه کلرزنی و ازن ژنراتور

هدف اولیه گندزدایی فاضلاب، کنترل عوامل بیماریزا به منظور حفظ بهداشت عمومی بود، اما با توجه به خطرات بالقوه ی فرآورده های جانبی گندزدایی و سمیت برخی از گندزداها برای محیط زیست، فرآیند گندزدایی پیچیده تر شده است. در هنگام انتخاب گزینه ی مناسب گندزدایی بایستی به موارد زیادی توجه داشت و اهداف مختلفی را دنبال کرد که عبارتند از : بازدهی گندزدایی، امکان تشکیل فرآورده های جانبی گندزدا، هزینه، قابلیت اعتماد فرآیند و …

در جدول زیر گندزداهای تثبیت شده براساس کارایی گندزدایی و احتمال رشد مجدد مقایسه شده اند. مکانیسم گندزدا هر کدام از روش های کلرزنی یا تزریق ازن و ارگانیسم هدف هر کدام از آن ها ویژه بوده و کارایی گندزدایی هر کدام از این دو روش با دیگری متفاوت است.معمولا هر دو روش قادرند کلیفرم ها را غیر فعال کنند.


مقایسه کارایی کلرزنی و ازن ژنراتور

کارایی گندزداییکلرزنیازن
کل کلیفرممتوسطخوب
کلیفرم مدفوعیمتوسطخوب
ای . کلایمتوسطخوب
پولیو ویروسضعیفخوب
آدنو ویروسمتوسطخوب
کلیفاژ MS2ضعیفخوب
انترو ویروسضعیفخوب
کریپتواسپوریدیومضعیفمتوسط
ژیاردیا لامبلیاضعیفمتوسط
امکان رشد مجدد پس از گندزداییمحتملمحتمل

نیازهای جدید تخلیه ی پساب بر فعالیت های گندزدایی اثر می گذارد. زیرا گندزدایی فاضلاب اثرات مثبت و منفی زیادی بر روی پساب دارد. در جدول زیر اثرات گندزدایی کلر و گندزدایی ازن با یکدیگر نشان داده شده است.


مقایسه گندزدایی کلرزنی و ازن ژنراتور در کیفیت پساب

فاکتورکلرزنیازن
تری هالومتانزیادپایین
هالو استیک اسیدزیادپایین
NDMAکمتخریب
سیانیدکمخیر
سیانوژن کلرایدکمخیر
بروماتخیربله
کلریتدر محلول NAOCLخیر
کلراتدر محلول NAOCLخیر
نیتریتتخریبتخریب
آلدئیدهاخیربالا
تاثیر باقیمانده بر روی آمونیاکبلهخیر
افزایش کل جامدات محلولبلهخیر
افزایش کلریدبلهخیر
افزایش دماخیربله
تغییر PHبلهخیر
حضور باقیمانده ی گندزدابلهخیر
احتمال افزایش سمیت پساببالاکم
رهاسازی اتفاقی میوهخیرخیر
حذف برخی از ترکیبات خاص ( هورمون ها، فرآورده های دارویی و مراقبتی، ترکیبات مختل کننده متابولیسم )کمیخوب
حذف NDMA و پیش سازهای آنخیرکمی
افزایش اکسیژن محلول در پسابخیربله

مقایسه گندزدایی کلرزنی و ازن ژنراتور در حساسیت به کیفیت پساب

فاکتورکلر زنیازن
آمونیاکبالاپایین
نیتریتبالابالا
UVTپایینپایین
ذرات معلقمتوسطمتوسط
مواد الی محلولمتوسطمتوسط
مواد راسبپایینپایین
PHبالامتوسط
دمامتوسطمتوسط

مقایسه مشخصات گندزدایی انواع ترکیبات کلر و ازن 

مشخصاتکلرهیپوکلریت سدیمهیپوکلریت کلسیمازن
دسترسی / قیمتارزانبه نسبت ارزانبه نسبت ارزاننسبتا گران قیمت
قابلیت بوزداییبالامتوسطمتوسطبالا
همگنیهمگنهمگنهمگنهمگن
واکنش با مواد خارجیمواد آلی
اکسید شونده
اکسید کننده
فعال
اکسید کننده
فعال
مواد آلی
اکسید شونده
غیر خورنده و غیر لکه زاخورنده قویخورندهخورندهخورنده قوی
غیر سمی برای اشکال عالی تر حیاتسمیت بالا برای اشکال عالی تر حیاتسمیسمیسمی
نفوذبالابالابالابالا
نگرانی های مربوط به ایمنیبالامتوسطمتوسطمتوسط
قابلیت انحلالمتوسطبالابالابالا
پایداریپایدارکمی ناپایدارنسبتا پایدارنا پایدار، مصرف در محل تولید
سمیت برای میکروارگانیسم هابالابالابالابالا
سمیت در دماهای محیطیبالابالابالابالا

در شکل زیر هزینه ی عملیاتی بر حسب آب تصفیه شده در یک روز برای روش های مختلف گندزدایی نشان داده شده است همان طور که مشخص است این هزینه در ظرفیت های بالای تصفیه مقادیر مشابهی را نشان می دهد.

ازن ژنراتور- کلرزن - کلرزن مایع - دستگاه کلرزن- دستگاه کلرزن مایع- کلرزن خطی- کلریناتور- کلریناتور مایع- دستگاه ازن
ازن ژنراتور
ازن ژنراتور, پکیج تزریق کلر, تصفیه فاضلاب, کلرزن, کلرزنی, مقایسه ازن زنی و کلرزنی, مقایسه کلرزنی و ازن ژنراتور, مقایسه گندزدایی کلرزنی و ازن ژنراتور
نوشتهٔ پیشین
کنترل بو در تصفیه بی هوازی
نوشتهٔ بعدی
مزایا و معایب کلرزنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up