محصولات جانبی گندزدایی کلرزن

محصولات جانبی گندزدایی کلرزن

تمام ترکیبات شیمیایی مورد استفاده برای گندزدایی باعث تولید برخی محصولات جانبی گندزدایی (DBP) می شوند. تشکیل بیش از 600 محصول جانبی گندزدایی بر اثر استفاده از گندزداهای شیمیایی عمده ( کلر، ازن، دی اکسید کلر، کلرآمین ها ) و ترکیبات آنها برای تصفیه ی آب در متون گزارش شده است. در مورد سیستم کلرزنی، کلر آزاد یا کلرآمین ها با مواد آلی طبیعی NOM واکنش داده و DBP ترکیبات آلی کلرینه را تشکیل می دهد.

در مورد این ترکیبات نگرانی هایی وجود دارد زیرا مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده اند که بین سطوح DBP در آب آشامیدنی و وقوع چندین نوع از سرطان ارتباط وجود دارد.

بیشترین تحقیقات در زمینه DBP حاصل از کلرزنی بر روی ترکیباتی مثل تری هالومتان ها THMs، هالواستیک اسیدها HAAs، نیتروزامین هایی مثل نیتروزو دی متیل آمین NDMA و سیانید انجام گرفته است. THMs و HAAs عمدتا بر اثر گندزدایی با کلر آزاد تشکیل می شوند ولی NDMA عمدتا در حین کلرآمیناسیون تشکیل شده و سیانید ممکن است با هر شکل از کلر تشکیل شود.

تری هالومتان ها و هالواستیک اسیدها

این دو نشان دهنده دو گروه عمده از DBP هالوژنه هستند که در حین کلرزنی تشکیل می شوند.فاکتورهایی که بر تشکیل این ترکیبات DBP هالوژنه تاثیر گذارند شامل نوع و غلظت NOM، غلظت های کلر آزاد، PH، غلظت های نیتروژن آلی و غیر آلی، دما و سایر پارامترهای کیفی آب می شوند.

نیتروز دی متیل آمین

نیتروزآمین ها گروهی از ترکیبات هستند که جز مستعدترین سرطان زاهای شناخته شده به شمار می روند. که بر اثر واکنش کلرآمین ها با دی متیل آمین در آب و فاضلاب می تواند تولید شود.

سیانید و کلرید سیانوژن

سیانید ترکیبی است که در سطوح بالا برای حیات آبزیان سمی است. این ترکیب در پساب بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب عمومی در سطوحی که بیشتر از غلظت های ورودی است، مشاهده شده است. سیانید و کلرید سیانوژن می تواند در حین کلرزنی پساب فاضلاب های تصفیه شده یا آب آشامیدنی تشکیل شود.

 

keyboard_arrow_up