مشاوره مهندسی

مشاوره مهندسی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب

در طرح ریزی موثر بازیابی و استفاده ی مجدد آب، اهداف و مبنای اجرای طرح ها باید به صورت شفاف تعیین گردد. اجرای مناسب طرح بازیابی و استفاده ی مجدد در گرو تلفیق نیاز به تصفیه ی فاضلاب از یک سو و نیاز به منابع آب از سوی دیگر می باشد. این رویکرد تلفیقی به نوعی متفاوت از برنامه ریزی برای تاسیسات تصفیه ی فاضلاب بحث برانگیز است که تنها با هدف انتقال، تصفیه و دفع فاضلاب شهری انجام می شود.

مبنای برنامه ریزی

بازیابی موثر آب و طرح های تاسیسات استفاده ی مجدد باید شامل موارد زیر باشد:

 1. ارزیابی نیازهای تصفیه و دفع فاضلاب
 2. ارزیابی عرضه و تقاضای آب
 3. ارزیابی مزایای منابع آب بر مبنای موقعیت های موجود برای استفاده ی مجدد آب
 4. ارزیابی بازار آب بازیابی شده
 5. ارزیابی های اقتصادی و فنی گزینه های پیش رو
 6. طرح اجرایی با ارزیابی مالی
 7. برنامه ی اطلاعات عمومی

مشاوره مهندسی - تصفیه فاضلاب شهری- تصفیه خانه های فاضلاب- پالود صنعت- مهندسین پالود صنعت- گندزدایی

اهداف برنامه

بازیابی و استفاده ی مجدد فاضلاب می تواند عملکرد ذو سویه ای به عنوان یک منبع آب و روشی برای مهار آلودگی داشته باشد. تنها در سه دهه ی گذشته در فرآیند برنامه ریزی برای تاسیسات تصفیه فاضلاب شهری به مزایای تامین آب توجه شده است. نادیده گرفتن توانایی تامین آب فاضلاب شهری عموما به احداث تاسیساتی منجر شده است که هم اکتون پیشبرد این منابع جایگزین آب را با دشواری روبه رو کرده است. برای مثال در برخی موارد در صورتی که تصفیه خانه های فاضلاب به جای احداث یک تاسیسات منطقه ای بزرگ در اندازه ی کوچکتر و به صورت اقماری و با نظر داشتن امکان استفاده ی مجدد آب احداث گردند، ساده تر می توان به حداکثر استفاده ی مجدد آب دست یافت.

از آنجاییکه سازمان های آب و فاضلاب با یک عملکرد منفرد تاسیس می گردند، برنامه ریزی های این سازمان ها عموما به صورت تک منظوره است. احیا و استفاده ی مجدد آب بیش از همه در چارچوب یک برنامه ریزی چند منظوره و تلاش های مشارکتی مدیریت فاضلاب و سازمان های تامین آب قابل انجام خواهد بود.

منطقه ی مطالعه طرح

منطقه ی مطالعه طرح نیز از دیگر موارد با اهمیت در برنامه ریزی است. دو رویکرد در خصوص برنامه ریزی وجود دارد. رویکرد اول برنامه ریزی بر مبنای منطقه ای است که مستقیما از خدمات طرح مورد نظر بهره مند می شود. رویکرد دوم به گونه ای است که هزینه ها یا مزایای مستقیم طرح مورد نظر بهره مند می شود. بنابراین منطقه مطالعات طراحی تاسیسات شامل موارد زیر است.

 1. منطقه ی مورد نظر که تاسیسات تصفیه ی فاضلاب در آن واقع شده است
 2. منطقه ای که به صورت بالقوه مصرف کننده ی آب بازیابی شده خواهد بود.

منطقه ی مطالعه طرح به منظور ارزیابی مزایا و هزینه های طرح باید شامل موارد زیر باشد.

 1.  منطقه ی تاثیر پذیر از اثرات زیست محیطی فاضلاب
 2. منطقه ای که از منبع تکمیلی یا جایگزین آب بازیابی شده بهره مند می شود.
keyboard_arrow_up